Onze VoorwaardenVoorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten door V.O.F.BOEKETJE

1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en
V.O.F. Boeketje tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze
door V.O.F. Boeketje uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en V.O.F. Boeketje.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Tussen V.O.F. Boeketje en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van V.O.F. Boeketje
accepteert middels het volledig en correct invullen van het door V.O.F. Boeketje beschikbaar gemaakte formulier.

3 PRIJS
3.1 V.O.F. Boeketje behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van
de service te wijzigen, waarbij V.O.F. Boeketje Besteller uiterlijk 10 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft
om de service binnen 5 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

4 BETALING
4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door V.O.F. Boeketje aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is V.O.F. Boeketje gerechtigd
de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht
om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
4.3 Facturen en betalingsherinneringen worden door V.O.F. Boeketje uitsluitend elektronisch of schrijvend aangeboden.
4.4 Het door V.O.F. Boeketje te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode
waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door V.O.F. Boeketje te incasseren
bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking
op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 BEËINDIGING CONTRACT
5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door V.O.F. Boeketje aangeboden abonnementsvormen wijzigen of
opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging.
Voor bloemenabonnement hanteert V.O.F. Boeketje 7 dagen als deadline voor de volgende levering.

6 LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
6.1 Wij bezorgen in de gemeentes weergegeven op deze pagina.
6.2 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
6.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door V.O.F. Boeketje aangegeven dagen.
6.4 V.O.F. Boeketje bezorgt op het adres dat u tijdens de bestelling telefonisch/mail als bezorgadres heeft opgegeven.
Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt V.O.F. Boeketje het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 HERROEPING
7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
7.2 Echter, producten van V.O.F. Boeketje die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan V.O.F. Boeketje retourneren conform de door V.O.F. Boeketje gegeven instructies.
7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: V.O.F. Boeketje Cypriaan Verhavertstraat 8-10, 1500 Halle.
7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal V.O.F. Boeketje de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 GEGEVENSBESCHERMING
8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 V.O.F. Boeketje garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door V.O.F. Boeketje verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 V.O.F. Boeketje garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 WIJZIGINGEN
10.1 V.O.F. Boeketje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 ONTBINDING
11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft V.O.F. Boeketje de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door V.O.F. Boeketje gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; V.O.F. Boeketje behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op alle verbintenissen tussen V.O.F. Boeketje en de Besteller is Belgisch recht van toepassing.
12.2 De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen V.O.F. Boeketje en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Halle, mei 2018.
Contacteer ons:

● Tel: +32 2 356.65.40
● Email:
florist.boeketje@skynet.be

Privacy beleid

Voorwaarden
Onderneming gegevens:

V.O.F. BOEKETJE
Klinkaert 7

1500 Halle
België
BTW: 0811 132 014
Social Media

Facebook